AYDINLATMA METNİNİN HAZIRLANMASINDA İZLENECEK ADIMLAR

Aydınlatma metni hazırlama sürecinde aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1) Veri sorumlusunun öncelikle, hangi tür verileri işlediğini iyi tespit etmesi gerekmektedir.

 2) Kanunun 4. maddesinde yer alan temel ilkeler gereği veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verileri, hangi işleme amacına dayanarak işlediğini MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; h) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri, MADDE 5 – (1) Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi hususunda aşağıdaki ilke, usul ve esaslara uyulur: d) Kanunun 10 uncu maddesinde veri sorumluları için belirtilen aydınlatma yükümlülüğünde, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın kapsamının belirlenmesinde kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgiler esas alınır. kişisel veri bazında belirlemesi ve bu amacın da aydınlatma metinlerinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

3) Yurt içi ve yurt dışına aktarım yapılacaksa, aktarımın amacının aydınlatma metninde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu aktarımın yapılacağı gerçek veya tüzel kişilerin kimler olacağı da belirtilmelidir.

 4) Veri sorumlularının, Kanunun 5. veya 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarından hangisine dayanarak kişisel veri topladıklarını tespit etmesi ve bunun aydınlatma metninde belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında kişisel veri toplama yöntemi de mutlak surette tespit edilmelidir.

 5) Veri sorumlusunun ilgili kişiye, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarını uygun bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.

Yukarıda zikredilen Aydınlatma Rehberi kapsamında Komite tarafından aşağıda belirtilen aydınlatma metni hazırlanmıştır.Söz konusu aydınlatma metni Şirketin internet sayfasında yayımlanacaktır.

TEAM LOJİSTİK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, Team Lojistik Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını zikredilen kanundan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin, veri sorumlusu Team Lojistik A.Ş bünyesinde toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesine ilişkin çerçeve işbu metin ile aşağıda açıklanmıştır.

Size Ait Verileri Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Veri Koruma Mevzuatı’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda Team Lojistik nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetlenmesi,

Taşınır Ve Taşınmaz Mal Ve Kaynakların Güvenliği İle Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İş Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

mal hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

mal hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetlenmesi,

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Taşınır Ve Taşınmaz Mal Ve Kaynakların Güvenliği İle Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

acil durum süreçlerinin yürütülmesi,

mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

erişim yetkilerinin yürütülmesi,

Kurumun Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacı İle, Kurum İçerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulması

Hukuki İşlem Takibi ve Yönetilmesi,

İç denetim soruşturma istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

talep ve şikayetlerin takibi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ,

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Yardım ve bağış yapılacak kişinin ihtiyaç tespiti,

Yardım süreçleri güvenlik ve denetiminin sağlanması

yetkili kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılması,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,

İş  Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amaçları ile işlemekteyiz.

 • Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda değişiklikler olması halinde  bilgilendirilirsiniz.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi KVK Kanunu’nun 6.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen istisnai haller dışında yasaktır. Ancak, Veri Koruma Mevzuatı uyarınca düzenlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir:

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Kişisel sağlık verileri; (i) KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak kaydıyla (iii) sır saklama yükümlülüğü altındaki yetkili kurum ve kişilerce aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:
i. KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak,
ii. Genel ilkelere uygun davranmak,
iii. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

 • Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası,
 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Sağlık Ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Ne Şekilde Paylaşıyoruz?

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Sosyal Güvelik Kurumu, gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

 • Mevzuat gereği;
 • Çalışanlarımızın, kamunun veya Team Lojistik’in güvenliğini sağlamak amacıyla;
 • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya
 • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

 Yurt Dışına Veri Aktarımı

 İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır. 

Hakkınızda hangi kişisel verileri, hangi hukuki sebebe dayanarak topluyoruz?

Team Lojistik’e Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Veriler:

Team Lojistik olarak ilgili kişinin bizzat başvurusu aracılığıyla aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız:

 • İsminiz, TC Kimlik Numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi temel kişisel bilgiler;
 • Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz;
 • Özel nitelikli kişisel veriler – belirli durumlarda sağlık verileriniz veya önceden verilmiş olan ceza mahkûmiyetinize ilişkin açıklamalar;
 • Yakınlarınız veya aileniz hakkındaki aile üyelerine ilişkin bilgiler;
 • Pazarlama ve iletişim tercihleriniz.

Hukuki sebepler:

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati,

Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rızanın Alınması,

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi,

Sözleşme İmzalanması

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Team Lojistik tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin uygulama Veri Koruma Mevzuatı uyarınca yerine getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda yapacağınız talepler Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yazılı olmalıdır.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu nedenle kişisel verilerin korunması kanunu başvuru formunu buradan indirerek doldurabilir, formu aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak mail ya da faks yoluyla Team Lojistik’ya iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Team Lojistik olarak verilerinizi işlerken işlediğimiz verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmasına, doğru ve gerektiğinde güncel olmasına, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Team Lojistik, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla makul süreler boyunca saklayacaktır. Örneğin bir sözleşmesel ilişki sebebiyle işlenen bir kişisel veri ilgili sözleşmenin hitamını takip eden 10 senelik süre boyunca saklanırken vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için saklanan bir kişisel veri 10 senelik bir süre boyunca saklanmaktadır.

Buna ek olarak, Team Lojistik ile ilgili ve ticari faaliyette bulunduğu kişiler arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

KVKK Politikamız

Kişisel Veri Saklama İşleme ve İmha Prosedürü için tıklayın.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi: Team lojistik hizmetleri A.Ş

E-posta: [email protected]

 • Adres : Küçük Çamlıca Mh Bodrumi Cami Çıkmazı Sk No:2 34696 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon :  +90  (0216) 414 03 03

 • Faks :  +90 (216) 414 98 08
 • Mersis No : 0833049831211115
 • Sicil No :  905000